www.festivalflyer.com
+44 7876 390065
hello@festivalflyer.com

FESTIVAL HIGHLIGHTS: Ashenda Competetion Festival Mekelle University Team New Ethiopian Ashenda Tigrigna music 2019

The best festival listings calendar, previews, reviews, and photos

FESTIVAL HIGHLIGHTS: Ashenda Competetion Festival Mekelle University Team New Ethiopian Ashenda Tigrigna music 2019unauthorized use, distribution and re upload of this content is strictly prohibited

Copyright Š2018 Hura Tube

source

8 Responses

 1. Mulu Wondemu says:

  👏👏👏👏👏💖❤❤❤❤

 2. Jemila Kemal says:

  Esey kemhrelkn msakn mzlal teum neyru sdet efffff anes asheda ms nafekwa knebr eye

 3. Na Te says:

  ብጣዕሚ ኣስተውዓልቲ በላሕቲ ንኹን ብፈጣሪ ሓይሊ ተኣማሚንና ንትግራይና ብዝኻልናዮ ዓቅሚ ንርዳእ:::!!! ብዙሓት ቱሪስቲ ናብ ብቀጥታ ናብ ትግራይ ምእንታን ክመፁ ክንገብር ክንኽእል ኣለና ወለላተይ ደቂ ትግራይ ምዓረይ ኣሸንዳኽን ኣጥቢቅኽን ሓዛ ባህልኽን ናይ ትግራይ ጥራሕ እዩ እበር ናይ ኢትዮጲያ ኣይኮነን እቲ ኣሸንዳ!!! ኣሸንዳ ባህሊ ትግራይ ብሹም ትግራይ ጥራሕ ክትምዝገብ ክትኽእል ኣለዎ ደቂ ንቅሑ ኣይትታለሉ ብኣሸንዳ ምኽንያት ዝርከብ ብዙሕ ቢዝነስ እና ቱሪስት ቱሪዝም ኣብዮይ ጥቅሚ ከምዘለዎ ስለዝፈለጡ ኣምሓሩ ገለን ሕጂ እቲ ባህልና ኣሸንዳ ንምስራቅ ይጎዩ ኣለዉ ብጥበብ ጌሮም ኣብ ዩኒስኮ ብኢትዮጲያ ሹም ንኽምዝገብ ደልዮም ይፅዕሩ ኣለዉ ምእንታን ናቶም ባህሊ ክኾነሎም ደልዮም ምእንታን እቲ ቱሪስት ሰባት ኣብ ኣዲሳበባ ክተርፉ እበር ናብ ትግራይ ምእንታን ከይዶም ቅርሺ ከየውፅኡ ንግዲ ትግራይ ኣብ ፅቡቅ ከይውዕል ምእንታን ትግራይ ክቆፃፀሩ ብጥሜት ብዝተፈላለየ ሓይሊ ከዳኽሙ ደልዮም ዝተፈላለየ ሽርሒ ይዕቅዱ ኣለዉ ብኢትዮጲያ ሹም ክንደይ ዘይነገድዎ ዘይሰረቅዎ ነገር ኣሎ ኣምሓራ ካሓዲ ብናይማቱ ሃፍቲ ሰሪቁ ዝነብር ወራዳ እዮም ሓሳዳት ናይ ትግራይን ብርሃን ዘጥፈአ ዘጨለመ ምድረ ዘራፊ ጨቃኒ ክፉ ልቢ ኣስመሰልቲ እዮም ልቦም ዘይርከብ ኩልሻዕ ዓይኖም ኣብ ናይና ምስዓረፈ ንምስራቅ ዝህንጠው ዘላለሞም ናይሰብ ኣቅሓ ናሰረቁ ይነብሩ ኣብ ናይባዕሎም ኣቅሓ ዓይናም ዘይሪኡ ስለምታይ እዮም ካባና ዘይርሕቁ ኡፍፍፋ ትግራይ ብናይባዕላ ንኸይትለምዕሲ ዝኹሉ ሽርሒ እንድያው ፈጣሪ ናይ ኢድኩም ይሃብኩም ባዕሉ ይፍረደኩም:::: መሲልኩም እበር ትግራይስ ብእግዚኣቢሔር ሓይሊ ክትለምዕ እያ ናይ ፈጣሪ ሓይሊ ድማ ክትሪእዎ ኢኹም:::::::!!!

 4. Abi Hile says:

  የአሸንዳ ልጆች ሰታምሩ በህሉ ሀይማኖታቹ ጭፈራው ደስ ሲል እልልልልልልልልልልልልልልልልል

 5. 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️😘😘😘😘😘😘😘😘

 6. እሰይ እሰይ እሰይ

Leave a Reply

%d bloggers like this: